Fundació CIC

T. 93 200 11 33 / fundacio@fundaciocic.org

Patronat

PATRONAT

cic
Patronat Fundació
Patronat Fundació
cic

El Patronat d’una fundació sense ànim de lucre és el màxim òrgan de govern i representació de l’entitat. Del Patronat en depenen tots els òrgans col.legiats o unipersonals que dirigeixen el dia a dia de la Fundació.
El Patronat el formen persones que no treballen a la Fundació i que hi participen de forma gratuïta en favor de les finalitats altruistes de la pròpia Fundació.

Les fundacions han de retre comptes anualment de la seva gestió econòmica i activitats al Protectorat de la Generalitat de Catalunya que les regula i tutela.

Òrgans de govern